Opće informacije

Datum održavanja kongresa: 
02. listopad - 06. listopad 2018.

Mjesto održavanja kongresa:
Poreč Hotel „Laguna Parentium“****

Službeni jezik kongresa:
hrvatski i engleski

Prijave za kongres (uključivo i radionice), uplata kotizacija i rezervacija smještaja:
CONCORDA d.o.o. za usluge i turistička agencija, Čazmanska 6, 10 000 Zagreb, upisano u Sudski registar trgovačkih društava RH pri Trgovačkom sudu u Zagrebu s temeljnim kapitalom od 20.000,00 kn uplaćenim u cijelosti, ID: HR-AB-01-080563939, MBS:080563939, OIB: 60694472023.

Mail kontakt:
dileme2018@concorda.hr

Uplate za kongres su na žiro račun br:
IBAN: HR9424840081135020101 kod Raiffeisen Bank Austria d.d. Zagreb
SWIFT: RZBHHR2X